Hợp đồng in hóa đơn

                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                      -- ---------


                                                                     HỢP ĐỒNG IN HÓA DƠN
                                                                                  Số: 01 /HĐ-TM


- Căn cứ vào luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay , Ngày ……  tháng  …….     năm …………..


 Chúng tôi gồm:


BÊN ĐẶT IN ( Gọi tắt là Bên A )  .........................................................................................................
- Địa chỉ:  ................................................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………………...........                - Fax:   ...................................................
- Mã số thuế:  .........................................................................................................................................
- Đại diện là: ………………………………………      - Chức vụ: ………………………………………..


BÊN NHẬN IN ( Gọi tắt là Bên B ) : CÔNG TY TNHH TM-DV TRIỂN MINH
- Địa chỉ: 43 Đường số 9 – Khu phố 4 – Phường Bình Chiểu – Quận Thủ Đức – TP. HCM
- Điện thoại: 08 66575420                               Fax: 08 62838783
- Mã số thuế: 0310430281
- Số tài khoản: 5590201012859  tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Sóng Thần
- Đại diện là:NGUYỄN THỊ MINH THY    Chức vụ: Giám đốc
Cùng ký kết cam đoan thực hiện hợp đồng như sau:


Điều 1: Bên B nhận in ấn cho bên A nội dung sau:

 STT  Nội dung   Đơn vị tính   Số lượng   Đơn giá
(Chưa VAT)
 Thành tiền
           


  01 - Loại hóa đơn: Hóa đơn GTGT
- Ký hiệu mẫu số hóa đơn:01GTKT3/001
- Ký hiệu hóa đơn: …/11P
- Số hóa đơn: từ 0000001 đến 0000…..
- Số liên : 03 liên ( Trắng, hồng, xanh )
- Màu mực : màu đen
- Loại giấy: Carbon
- Đóng cuốn, bấm lỗ, răng cưa xé Quyển
(50 số) ………………. ……………. …………….
Tổng tiền chưa thuế GTGT 
Thuế GTGT  10% 
Tổng tiền thanh tóan 


Bằng chữ:  


Điều 2: Trách nhiệm 2 bên
 1) Trách nhiệm bên A
- Bên A phải cung cấp thông tin chính xác và đúng pháp luật.
- Bên A có sửa chữa Hóa đơn mẫu mà bên A đã duyệt thì sẽ phải thêm bổ sung giá trị như sau
 + Nếu bên B chưa in thì tăng thêm 10% giá trị hợp đồng để bên B làm lại mẫu bản in
 + Nếu bên B đã in xong thì buộc 2 bên phải thanh hủy hóa đơn và bên A vẫn phải thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng cho số hóa đơn đã được in theo hợp đồng.
- Thanh toán tiền đúng như thỏa thuận trong hợp đồng


 2) Trách nhiệm bên B
 - Bên B đảm bảo mẫu hóa đơn phải đúng quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ tài chính trong trường hợp mẫu hóa đơn do bên B thiết kế
- Bên B cam kết và chịu trách nhiêm trước pháp luật về việc đủ điều kiện in quy định tại khoản 4 Điều 8 Phần II của Thông tư 153/2010/TT-BTC
- Bên B tư vấn và soạn mọi thủ tục liên quan tới việc đăng ký sử dụng hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn
 - Bên B phải thực hiện đúng mẫu đã được duyệt bởi bên A
 - Bên B không được in thiếu, in thừa, in sai mẫu. Nếu in thừa, in sai do lỗi bên B thì 2 bên phải thanh hủy số hóa đơn thừa theo quy định luật và Bên B sẽ in lại hóa đơn đúng quy định điều 1.
- Bên B chỉ được phép in khi bên A đã ký duyệt in và phải thực hiện đúng yêu cầu chất lượng, số lượng theo phiếu tiếp hàng mà bên A đặt in.


Điều 3: Điều khoản về thanh toán
- Hàng đặt in với đơn giá đã ghi ở Điều 1, nếu có thay đổi hai bên xem xét và làm biên bản điều chỉnh cho phù hợp.
- Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khỏan theo 2 đợt
a. Đợt 1: Thanh toán 50% khi ký hợp đồng này
b. Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại ngay khi giao hàng và ký biên bản thanh lý hợp đồng


Điều 4: Thơi gian thực hiện hợp đồng
 - Thơi gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày bên A ký xác nhận mẫu in


Điều 5: Trường hợp điều chỉnh hợp đồng
     Trong thực tế có những bất thường xảy ra như: Mất điện, thiết bị hư hỏng, thiếu nguyên liệu, hỏa hoạn, bão lụt v.v… hoặc phải yêu cầu chính trị đột xuất, gây khó khăn cho việc thực hiện hợp đồng thì bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A để hai bên xem xét điều chỉnh hợp đồng.


Điều 6: Các điều khoản cần thiết khác
      Hợp đồng có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày ký.
 Nếu bên A hủy hợp đồng thì số tiền đặt cọc cho bên B. Bên B sẽ không hoàn trả lại.
      Trong khi đang thực hiện hợp đồng mà Nhà nước có những thay đổi về chính sách liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng thì hai bên sẽ cùng bàn và giải quyết.
      Hợp đồng này được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị từ ngày lập Hợp đồng.
      Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng này theo Pháp luật của Nhà nước CHXHCN   Việt Nam.


                             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B
                       (Ký, họ và tên, đóng dấu)                                                     (Ký, họ và tên, đóng dấu) 


                         …………………………..                                                     NGUYỄN THỊ MINH THY